Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

August 08 2017

patyna

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

patyna
Wiesz nie mam podzielności uwagi toteż kiedy jem
palę i piję czytam piszę i
oglądam telewizję nie mogę w tym czasie
nikogo kochać.
— Marcin Świetlicki, "Wierszyk dla Piotra"
patyna
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
patyna
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim

August 06 2017

patyna
0472 475b
Reposted fromfavv favv viacudoku cudoku
patyna
patyna
patyna
patyna
6886 eea3
Rentgen kotka
patyna
patyna

July 29 2017

2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

patyna
Każde prawdziwe wzrastanie, czy to intelektualne, czy duchowe, rodzi się z zagubienia, z utraty kierunku,  z poczucia bezsilności, z dotknięcia własnego zła lub choroby.
— znalezione
patyna
patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl