Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

patyna

June 21 2017

8465 f3c9 500

theonlyconsultingtimelady:

vashiane:

Natural Eye Color Chart

tag your eye color

A10-D34, depending on mood n the color I wear
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
patyna
Reposted fromFlau Flau
patyna
8616 a107 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
patyna
8628 f493
Reposted fromInnominate Innominate
patyna
8676 6fd4 500
Reposted fromministerium ministerium
patyna
patyna
patyna
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
patyna
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu

June 20 2017

patyna
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viasiostra siostra
patyna
8361 680e
Reposted fromredux redux viabealobster bealobster
patyna
patyna
7223 1a25 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
patyna
7296 c576 500
Reposted fromKazeKashi KazeKashi
patyna
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
patyna
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
patyna
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
patyna
patyna
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl