Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

patyna
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viavolldost volldost
patyna
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
patyna
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
patyna

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
patyna
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
patyna

March 22 2017

patyna
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
patyna
patyna
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
patyna
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
patyna
patyna
patyna
Reposted fromnaich naich viacarfreitag carfreitag
patyna
1612 798a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarfreitag carfreitag
patyna
Reposted fromcarfreitag carfreitag
patyna
6909 b603 500
patyna
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaohgodwhy ohgodwhy
0559 4d03
Reposted fromallyofrp allyofrp viaohgodwhy ohgodwhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl