Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

patyna
patyna
patyna
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
patyna
8322 cc07 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
patyna
patyna

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
patyna
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
patyna
patyna
patyna
patyna
patyna
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
patyna
4241 e828
w każdej sekundzie
patyna
2064 3cbf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viairmelin irmelin
patyna
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
patyna
4417 40e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
patyna
0619 0339 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
patyna
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viairmelin irmelin
patyna
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl