Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

2771 d40a
Reposted fromSkydelan Skydelan viabladeush bladeush
patyna
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viacudoku cudoku
patyna
5134 22f8 500
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
8466 db5e 500
Reposted fromshmasda shmasda viairmelin irmelin
7651 c454 500
patyna
3323 9bf9
Lokalny patriotyzm
Reposted fromtelewizja telewizja viairmelin irmelin
patyna
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
patyna
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viacudoku cudoku

November 15 2017

patyna
6897 f8c9
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
patyna
6202 ab5f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakarmacoma karmacoma
patyna
4083 711b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakarmacoma karmacoma
5545 df59 500

sweet-saccharin:

if this ain’t the most beautiful mermaid you’ve ever seen…

Reposted fromlordminx lordminx viairmelin irmelin
patyna
3410 de25

November 14 2017

patyna
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
patyna
patyna
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek

November 12 2017

patyna
0539 90e0
Reposted frommrrru mrrru viastraycat straycat
patyna
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
patyna
7091 225a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viastraycat straycat
6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaRainbowDash RainbowDash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl