Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2018

patyna
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacudoku cudoku
patyna
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viacudoku cudoku
patyna
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku

September 28 2018

patyna
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
patyna
9166 c033
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin

September 25 2018

patyna
patyna
patyna
9568 514f
Reposted frombluedress bluedress viairmelin irmelin
patyna
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
patyna
9279 fee3
Walt Disney & Salvador Dalí
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
patyna
3746 8ce9 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viairmelin irmelin
patyna
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin viacudoku cudoku
patyna
8155 9820 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku
patyna
9269 a79c 500
Depression
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viairmelin irmelin
patyna
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
patyna
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
patyna
0724 592c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
patyna
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

September 18 2018

patyna
6718 ec6a
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl